Aanbod

Binnen onze praktijk wordt vraaggestuurd en oplossingsgericht gewerkt. Indien nodig en gewenst, gebeurt dit in samenwerking met de verwijzer en/of anderen die nauw betrokken zijn bij u, uw gezin of uw kind (bijvoorbeeld familieleden, school, buitenschoolse opvang).

Als u zich telefonisch of per e-mail aangemeld heeft, wordt ernaar gestreefd om zo snel mogelijk contact met u op te nemen om een eerste afspraak te maken. Houd u er rekening mee dat er sprake kan zijn van een wachtlijst. In dat geval zullen wij u een schatting geven van de wachttijd.

In een eerste gesprek (intakegesprek) wordt nader ingegaan op uw situatie en hulpvraag en probeert de psycholoog een voorlopige inschatting te maken. Er zal u misschien gevraagd worden om ook wat vragenlijsten in te vullen. Gekeken wordt naar wat de klachten veroorzaakt heeft en/of in stand houdt en hoe u ermee om bent gegaan. Daarnaast zal naast problemen ook aandacht besteed worden aan positieve factoren, zoals sterke kanten, draagkracht en steun vanuit de omgeving. De psycholoog zal met u meedenken en u helpen met het formuleren van de hulpvraag en het opstellen van de doelen.

Na de intake wordt een behandelplan opgesteld. Hierin wordt afgesproken welke behandeling zal worden ingezet en hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn. In sommige gevallen zal de hulpverlener adviseren om andere, meer gespecialiseerde hulp te zoeken, bijvoorbeeld in de Specialistische GGZ. In overleg met de verwijzer krijgt u daarvoor dan een doorverwijzing.

Decoratief ornament Praktijk Dijkstra, Kinder- en jeugdpsychologie

Voor welk soort problemen kunt u bij de praktijk terecht?

Het kan bij u of uw kind bijvoorbeeld gaan om:

 • Angsten
 • Onzekerheid, weinig zelfvertrouwen
 • Stressgerelateerde klachten
 • Slaapproblemen
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke oorzaak te vinden is (bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn of vermoeidheid)
 • Lichte tot milde gedragsproblemen (kind)
 • Lichte tot milde depressieve gevoelens, zoals lusteloosheid, somberheid, negatieve gedachten
 • Concentratieproblemen
 • Psychische problematiek gerelateerd aan hoogbegaafdheid
 • Psychische en/of lichamelijke problemen na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis

Binnen de praktijk kunnen zowel volwassenen als kinderen en jongeren aangemeld worden voor behandeling. In sommige gevallen zal eerst diagnostiek plaatsvinden om de problematiek en mogelijke behandelingen in kaart te kunnen brengen.

Bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar worden ouders en/of het gezin ook bij de behandeling betrokken. Ouderbegeleiding is ook mogelijk. Daarnaast kan er ook samengewerkt worden met andere belangrijke betrokkenen, zoals school of kinderopvang.

Behandelvormen die kunnen worden toegepast

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Oplossingsgerichte therapie (Solution Focused Therapy)
 • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT), ACT4Kids* (voor kinderen en jongeren) en ACT your way (voor jongeren vanaf 15 jaar)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Daarnaast kan e-health aangeboden worden vanuit de praktijk in de vorm van beeldbellen en/of online behandelmodules. Dit is vrijwel altijd in combinatie met face-to-face gesprekken.

Meestal zal in de behandeling een combinatie van behandeltechnieken gebruikt worden.

 

ACT en ACT4Life model

Sinds 2022 wordt er binnen de praktijk gewerkt met Acceptance and Commitment Therapy (ACT)Deze therapievorm behoort tot de derde generatie gedragstherapieën.

ACT4kids leert mensen hun hart te volgen en de hindernissen die ze tegenkomen in het leven, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk, te nemen zoals ze zijn en te accepteren dat dit ook bij het leven hoort. Je hoeft niet mooier, slimmer, leuker, grappiger, sneller, vrolijker of wat dan ook te zijn: je bent namelijk al precies goed zoals je bent. Dat wat je doet, kan niet altijd handig zijn voor jezelf en dat kun je veranderen als je dat wilt.

ACT leert je om mee te bewegen met dat wat het leven biedt – goed of slecht – en dus psychologisch flexibel en veerkrachtig te zijn.

De vaardigheden (of kernprocessen) die hierbij toegepast worden, zijn: acceptatie, defusie (het loshaken van gedachten en er niet in mee gaan), aandacht voor het hier en nu, zelf-als-context, waarden en waardegerichte actie. De vaardigheden worden door elkaar heen gebruikt en hebben zoveel raakvlakken dat ze niet als zes losse processen ‘werken’, maar als geheel, samen.

Binnen het ACT4kids- model zijn deze kernprocessen vertaald in het Hart (waarden; dat wat belangrijk en waardevol voor je is), de Uil (wat je weet, voelt, denkt en vindt), de Kat (toegewijde actie). De Olifant staat voor acceptatie (hij is sterk om zware last te dragen als het moet en heeft een olifantenhuid) en defusie (het wat verder weg blazen van ‘kletspraat’ gedachten met zijn slurf ). De Boom en de Olifant maken het mogelijk om contact te maken met het huidige moment en het Zelf (observerende zelf; zelfreflectie en bewuste keuzes maken), om zelf te beslissen wat te doen met alle informatie die het van binnenuit (Uil en Hart) en van buiten (Boom) heeft verzameld.

Met behulp van al deze figuren kun je vaardigheden versterken of aanleren om met problemen om te gaan en flexibeler en veerkrachtiger door het leven te gaan. In de behandeling aan kinderen worden ouders hierbij betrokken, zodat ook zij deze vaardigheden eigen maken en deze kunnen toepassen in hun eigen leven en binnen het gezin.

Life isn’t about waiting for the storm to pass.

It’s about learning to dance in the rain.

Diagnostiek

Diagnostiek is, evenals behandeling, altijd maatwerk. De onderzoeksvragen en soorten tests worden toegesneden op uw hulpvragen en de persoonlijke situatie van u of uw kind.

Bij kinderen is het bovendien afhankelijk van de leeftijd hoe er onderzoek gedaan zal worden. Hierbij is informatie van belangrijke personen om het kind heen vaak onontbeerlijk. Allereerst zijn dit de ouders, maar daarnaast kan het ook wenselijk zijn om bijvoorbeeld leerkrachten, groepsleiders of grootouders erbij te betrekken.

Het psychologisch onderzoek kan bestaan uit een screening (gestandaardiseerde vragenlijsten die dieper ingaan op bepaalde klachten) of bijvoorbeeld een capaciteitenonderzoek (intelligentie, executieve functies), een persoonlijkheidsonderzoek, om na te gaan welke persoonlijke eigenschappen het kind of de jongere helpen of juist belemmeren en hoe er bijvoorbeeld omgegaan wordt met moeilijke gebeurtenissen.

Ook behoort intelligentieonderzoek tot de mogelijkheden, evenals screenend neuropsychologisch onderzoek en spel- en/of schoolobservatie.

De praktijk heeft veel specifieke deskundigheid en ervaring opgebouwd in het signaleren, adviseren en begeleiden op het gebied van (hoog)begaafdheid, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Wij kunnen hier ook onderzoek naar doen en adviezen geven die aansluiten bij de bevindingen uit het onderzoek.

Voor meer informatie over mogelijkheden van behandeling of onderzoek en om aan te melden, neem gerust contact op.

Supervisie

Ik geef ook supervisie in het kader van trajecten om geregistreerd te kunnen worden als kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ postmaster.

Ik vind het erg leuk en altijd weer inspirerend om collega's hierin te mogen begeleiden en te helpen groeien in hun vak, in aansluiting op hun persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelingsbehoeften.

Ik geef supervisie op basis van de positieve psychologie met een oplossingsgerichte benadering.

Voor meer informatie over mogelijkheden en mijn werkwijze, neem gerust contact op.

Bel of mail ons terug

In verband met de veelal gevoelige aard van de communicatie, wil ik u vragen dit formulier in te vullen, zodat ik contact met u kan opnemen. Op die manier kan de communicatie via de email op een beveiligde wijze plaatsvinden. Het kan zijn dat ik even druk bezig ben met een andere cliënt, dus ik vraag uw geduld en neem zo spoedig als mogelijk contact met u op.

 

Wat is de vierde letter van het woord praktijk?

Wat is de vierde letter van het woord praktijk?