Privacy policy

Iedere psycholoog is verplicht een dossier en administratie bij te houden. Hierin wordt een aantal gegevens vastgelegd, zoals onder meer naam, adres, geboortedatum, huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven. Ook de gegevens over het verloop van de behandeling en afgenomen psychologische testen en vragenlijsten worden hierin bewaard.

Praktijk Dijkstra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe binnen mijn praktijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en die van uw kind.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Dijkstra houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk Dijkstra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk Dijkstra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Psychologisch onderzoek en/of behandeling, op de cliënt afgestemd
 • Communicatie over het onderzoek of de behandeling
 • Effectmeting (ROM): aan het begin en eind van de behandeling (alleen indien dit vereist is)
 • Declareren van vergoede zorg bij de gemeente / in Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem: aan ‘Go! voor jeugd’.
 • Administratie en boekhouding.

Grondslagen voor het verwerken van deze persoonsgegevens:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Wettelijke bepalingen, zoals de WGBO en de jeugdwet, waar de geleverde hulp onder valt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Dijkstra de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • (woon)adres.
 • Geboortedatum.
 • BSN (indien de hulp valt onder de jeugdwet)

Verstrekking aan derden

De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wel kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier expliciet toestemming voor geeft. De psycholoog mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Dit is dan wettelijk verplicht en toegestaan.

Wanneer uw huisarts of een andere verwijzer u heeft verwezen en vraagt om in grote lijn op de hoogte te worden gesteld van het beloop van de behandeling en eventuele adviezen: dit gebeurt in overleg en wordt bij aanmelding besproken. Ook zal er expliciet nogmaals toestemming worden gevraagd als er daadwerkelijk gegevens gedeeld worden.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 12 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger. Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar wordt toestemming van jongere en ouders gevraagd. Voor jongeren boven de 16 jaar is juridisch gezien alleen schriftelijke toestemming van de jongere noodzakelijk.

Bewaartermijn

Praktijk Dijkstra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De op dit moment geldende bewaartermijnen worden gehanteerd. Een dossier binnen de basis GGZ dient 20 jaar bewaard te worden na afloop van de zorg. Voor jeugdigen geldt zelfs dat deze 20 jaar ingaat nadat de jeugdige 18 jaar is geworden. Binnen de wettelijke bewaartermijn is er recht op inzage en mag u ook een verzoek indienen om het dossier eerder te vernietigen. Zie ook bij: Inzage.

Beveiliging

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Praktijk Dijkstra van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Niemand anders dan u zelf mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. Uw zorgverlener kan bij twijfel vragen of u zich kunt legitimeren zodat deze zeker weet dat u dit verzoek tot inzage zelf indient. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren.

Inzage

U heeft recht om de gegevens in te zien, die over u of uw kind worden bijgehouden, tijdens of na afronding van de behandeling of het onderzoek. Er zijn hierbij wel beperkingen. Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft cliënt een zelfstandig recht op inzage. Het dossier is eigendom van de praktijk. U kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. De psycholoog kan u in dit geval wel een vergoeding vragen voor de kosten.

Rectificatie

Als er volgens u gegevens zijn, die onjuist, verouderd of onvolledig zijn, dan kunt u vragen aan de psycholoog om deze gegevens te verbeteren. Deze vraag moet u schriftelijk doen en uw zorgverlener is verplicht binnen twee maanden te reageren. Als uw zorgverlener geen gegevens wil verbeteren, dan is deze verplicht aan te geven waarom. U kunt ook gegevens aanvullen. Uw zorgverlener is verplicht deze gegevens aan het dossier toe te voegen.

Verwijdering

U kunt ook vragen bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In het laatste geval blijft dan in uw dossier alleen de schriftelijke verklaring over het verwijderen van de behandelgegevens achter.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Praktijk Dijkstra Industrieweg 17-c

2421 LK Nieuwkoop

Telefoon 06 17 14 75 66

Datum laatste wijziging

24-3-2024